દુનિયાના સૌથી ગરમ રણ મોરક્કોના સહારા મરુસ્થળમાં ગત 33 વર્ષથીદુનિયાના સૌથી ગરમ રણ મોરક્કોના સહારા મરુસ્થળમાં ગત 33 વર્ષથી મેરેથોન દેસ સાબલેસ યોજાય છે. આ દુનિયાની સૌથી અઘરી મેરેથોન છે. આ 251 કિમી લાંબી રેસ છે. આમાં રનર્સને રેતી પર 6 દિવસ સુધી સતત લગભગ 40 કિમી દોડવાનું હોય છે. એક સ્ટેજ થોડા લાંબો પણ હોય છે. રનર્સ રાત્રે રોકાયા પછી જગ્યા-જગ્યાએ ટેન્ટની વ્યવસ્થા કરવામાં આ‌વે છે. આમાં હાલ સુધી 13 હજારથી વધારે રનર્સે ભાગ લીધો છે.

Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today